مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

مدارس

کودکان و نوجوانان تقریبا نیمی از زمان مفیدشان را در مدرسه می گذرانند. بنابراین انتخاب یک مدرسه خوب برای ثبت نام فرزندانمان تاثیر خیلی مهمی بر تربیت علمی و فرهنگی ایشان دارد. اینکه کدام یک از مدارس عادی دولتی، هیئت امنایی، شاهد ، غیرانتفاعی ، نمونه دولتی و یا تیزهوشان برای فرزند ما مناسب است موضوع بحث و تحقیق مشاوران آرکا است.