مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

نمونه کارنامه قبولی پزشکی تعهدی ۱۴۰۲| رتبه لازم برای قبولی ۱۴۰۳

نمونه کارنامه قبولی پزشکی تعهدی 1402

اطلاع از نمونه کارنامه قبولی پزشکی تعهدی داوطلبان سال های گذشته در مناطق مختلف برای داوطلبانی که در کنکور سراسری ۱۴۰۳ شرکت کرده اند، اهمیت زیادی دارد. به این دلیل که شرکت کنندگان به دنبال ارزیابی محدوده رتبه های قبولی هستند تا بتوانند با اطمینان بیشتر انتخاب رشته کنند. این موضوع برای رشته هایی که متقاضی زیادی دارند مانند رشته پزشکی تعهدی، اهمیت بالایی دارد.

پزشکی تعهدی به عنوان یکی از روش های قبولی با رتبه و نمره پایین تر در دانشگاه های روزانه می باشد. داوطلبان در صورت قبولی در پزشکی تعهدی، لازم است تعهداتی را به دانشگاه قبولی ارائه نمایند  تا پس از فارغ التحصیلی در مناطق محروم خدمت نمایند.

رشته های پزشکی تعهددار

با توجه به قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش کشوری در راستای تامین نیروی انسانی ، ۳۰ درصد از ظرفیت رشته های مورد نیاز باید از طریق جذب دانشجو های بومی که با الویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان است. با نوع گزینش بومی استانی پذیرش می شوند. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد.

ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در غیر این صورت قبولی شخص پذیرفته نیست.

مواردی نیز وجود دارد که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده است ، در این مورد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ یک تعهدی از داوطلب می گیرد که داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ به استان بومی خودش برود و خدمات را در همان استان ارائه بدهد.

حتما بخوانید: پزشکی تعهدی ۱۴۰۳ | حقوق، مزایا و معایب…

نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی تعهدی ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱

رتبه در سهمیه دانشگاه پذیرفته شده
۱۶۴۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۴۴۹ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۱۴۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۱۵۴۳ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۱۳۵۳ دانشگاه علوم پزشکی فسا
۱۴۷۳ دانشگاه علوم پزشکی فسا
۱۴۳۷ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۶۲۵ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۱۶۶۴ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۶۷۲ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۵۳۵ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۷۳۱ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی تعهدی ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۲

رتبه در سهمیه دانشگاه پذیرفته شده
۲۳۳۸ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۲۷۹۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۲۲۲۸ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۲۱۷۲ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۲۲۵۹ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۲۱۵۷ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۲۱۹۸ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد
۲۲۸۹ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۲۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۲۳۸۷ دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۲۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۲۳۴۲ دانشگاه علوم پزشکی دزفول

نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی تعهدی ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۳

رتبه در سهمیه دانشگاه پذیرفته شده
۷۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۵۷۹ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۲۵۷ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۶۸۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۲۴۵ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۶۲ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۹۸ دانشگاه علوم پزشکی یزد
۷۵۷ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۷۲۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۷۱۹ دانشگاه علوم پزشکی بم
۶۶۳ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۶۶۵ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی تعهدی ۱۴۰۲ در سهمیه ۵ درصد ایثارگران

رتبه در سهمیه دانشگاه پذیرفته شده
۱۲۹۴ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۲۱۶ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۱۳۰ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۱۵۵۰ دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
۱۶۴۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک
۱۳۵۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۵۹۵ دانشگاه علوم پزشکی بم
۱۵۸۸ دانشگاه علوم پزشکی اراک
۱۲۹۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۳۱۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۴۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۱۱۳۷ دانشگاه علوم پزشکی اراک

نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی تعهدی ۱۴۰۲ در سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران

رتبه در سهمیه دانشگاه پذیرفته شده
۱۶۳۸ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۶۲۰ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۳۵۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد
۱۴۶۲ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد
۱۵۹۲ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۱۴۹۸ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۱۵۴۲ دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۱۴۵۸ دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۷۹۳ دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۱۵۱۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۶۰۸ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۶۸۰ دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۵۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۱۴۶۲ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد
۱۵۹۲ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
۱۴۹۸ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مشاوره انتخاب رشته پزشکی تعهدی ۱۴۰۳

توجه داشته باشید که رتبه های گفته شده رشته پزشکی تعهدی در بالا تقریبی بوده و با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته بهتر است تا داوطلبان این رتبه ها را به عنوان رتبه های قبولی خوشبینانه در نظر بگیرند. از طرفی نیز امسال با افزایش ظرفیت در رشته های گروه مختلف پزشکی روبه رو هستیم.

حتما بخوانید: نرم افزار تخمین رشته قبولی با رتبه های اعلامی سازمان سنجش در کنکور سراسری ۱۴۰۳

همچنین حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

در صورتی که در این زمینه ابهاماتی برایتان وجود دارد و یا نیازمند دریافت توضیحات بیشتری هستید، می توانید برای دریافت راهنمایی و دریافت پاسخ سوالات خود با مشاوران مرکز مشاوره آرکا در تماس باشید. کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته، مصاحبه دانشگاه های خاص و … در تمام رشته های دانشگاهی و آزمون های استخدامی، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

مطالب مرتبط:

تخفیف شهریه دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ _ همه مقاطع و شرایط لازم و….

آرکا مشاوره

تحقیقات محلی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳| ابتدایی، استثنایی

آرکا مشاوره

مدارک لازم برای ثبت نام کنکور سراسری اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۳ | نکات مهم

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید