مرکز مشاوره تحصیلی و شغلی آرکا

کارنامه قبولی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲ تمامی مناطق و گروه ها

کودکان ویژه فرهنگیان آرکا

داشتن اطلاعاتی همچون کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه یا کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای قبولی این رشته در سهمیه مناطق یک، دو و سه باعث می شود علاقه مندان به تحصیل در این رشته برای رسیدن به هدف خود، ادامه مسیر پیش رویشان را با برنامه ریزی دقیق پیش روند. از سوی دیگر داوطلبان دارای شرایط دانشگاه تربیت معلم می توانند با اطلاع از کارنامه های قبولی سال گذشته، انتخاب رشته دقیق تری داشته باشند.

دانشگاه فرهنگیان یا تربیت معلم سابق هر ساله برای رشته آموزش شیمی از طریق کنکور سراسری و در هر دو جنسیت زن و مرد پذیرش انجام می دهد که با توجه به نیاز هر استان به نیروی آموزگار در این رشته ممکن است پذیرش دانشجو بین ۱ تا ۳۰ نفر متغیر باشد. از این رو در این مقاله چندین نمونه از کارنامه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ و حداقل درصد لازم برای قبولی این رشته در سهمیه منطقه یک، دو و سه، تمامی گروه تجربی، ریاضی و انسانی ارائه شده است.

عناوین اصلی مقاله پنهان

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه ریاضی

رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۱ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه نسیبه تهران
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۲۱۸۳۵ رتبه در سهمیه: ۱۰۱۲۲
نام درس درصد
ریاضیات ۱۰
فیزیک ۱۰
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه هاشمی نژاد مشهد
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۵۱۱۳۷ رتبه در سهمیه: ۱۳۱۲۲
نام درس درصد
زمین شناسی ۸
ریاضیات ۱۰
زیست ۲۶
فیزیک ۲۰
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۱ گروه انسانی

دانشگاه: شهید رجایی شیراز
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۲۹۹۷۴ رتبه در سهمیه:۵۰۹۸
نام درس درصد
اقتصاد ۵۶
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۱۸
عربی تخصصی ۱۰
تاریخ و جغرافیا ۴۶
فلسفه و منطق ۱۰
علوم اجتماعی ۸۸
روان شناسی ۴۷

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه ریاضی

رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۲ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه زینب کبری/س/اراک
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری: ۹۷۷۸ رتبه در سهمیه: ۳۳۲۲
نام درس درصد
ریاضیات ۱۰
فیزیک ۳۶
شیمی ۲۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه شهید مدرس سنندج
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۵۸۹۲۰ رتبه در سهمیه: ۲۴۵۳۰
نام درس درصد
زمین شناسی ۲
ریاضیات ۳۰
زیست ۲۷
فیزیک ۲۸
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۲ گروه انسانی

دانشگاه:بنت الهدی صدر بوشهر
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری: ۳۹۵۹۲ رتبه در سهمیه: ۱۲۴۱۹
نام درس درصد
اقتصاد ۴۰
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۱۰
عربی تخصصی ۱۰
تاریخ و جغرافیا ۲۰
فلسفه و منطق
علوم اجتماعی ۴۰
روان شناسی ۷۹
دانشگاه: شهید چمران تهران
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری: ۶۴۰۹۶ رتبه در سهمیه: ۹۵۰۹
نام درس درصد
اقتصاد ۳۰
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۱۸
عربی تخصصی ۱۷
تاریخ و جغرافیا ۱۰
فلسفه و منطق ۱۷
علوم اجتماعی ۲۴
روان شناسی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه ریاضی

رشته آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی اقدام به پذیرش دانشجو معلمان می نماید. به همین خاطر در این بخش کارنامه و حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه ۳ هر سه گروه آزمایشی در جداول مجزا ارائه شده است.

دانشگاه:  دانشگاه رسالت زاهدان
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۲۳۳۹۸ رتبه در سهمیه: ۴۲۱۰
نام درس درصد
ریاضیات ۱۰
فیزیک ۱۰
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه تجربی

دانشگاه:  دانشگاه شهید پاکنژاد یزد
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۱۱۵۱۹۹ رتبه در سهمیه: ۴۱۳۷۹
نام درس درصد
زمین شناسی ۳
ریاضیات ۹
زیست ۸
فیزیک ۱۰
شیمی ۱۰

نمونه کارنامه قبولی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ در سهمیه منطقه۳ گروه انسانی

دانشگاه: بحرالعلوم شهر کرد
رشته: آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
رتبه کشوری:  ۶۸۱۸۵ رتبه در سهمیه: ۳۶۷۰۰
نام درس درصد
اقتصاد ۲۰
ریاضیات ۱۰
ادبیات تخصصی ۳۰
عربی تخصصی ۲۰
تاریخ و جغرافیا ۱۰
فلسفه و منطق ۱۸
علوم اجتماعی ۲۰
روان شناسی ۳۹

مشاوره انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

توجه داشته باشید که رتبه های گفته شده در بالا تقریبی بوده و با توجه به تغییر ظرفیت پذیرش نسبت به سال گذشته و حذف دروس عمومی، بهتر است تا داوطلبان این رتبه ها را به عنوان رتبه های قبولی خوشبینانه در نظر بگیرند.

همچنین حدود رتبه و کارنامه های قرار داده شده در مرکز مشاوره آرکا با دقت بسیار بالایی بررسی شده و به دلیل تغییرات اعلام شده در ظرفیت رشته ها و ایجاد محل های پذیرش جدید بایستی کارنامه داوطلب مورد نظر با دقت و حساسیت بیشتری بررسی گردد، چرا که امر انتخاب رشته میتواند در زندگی و شخصیت داوطلب تاثیر مستقیم داشته باشد، لذا به داوطلبان گرامی توصیه میشود برای بررسی بیشتر و نتایج بهتر، راهنمایی های لازم را از طریق تماس تلفنی کارشناسان مرکز مشاوران آرکا دریافت نمایند.

کارشناسان مرکز مشاوره آرکا در کلیه مراحل ثبت نام، ادامه تحصیل، انتخاب رشته و … در تمام رشته های داشگاه فرهنگیان، همراه متقاضیان بوده و از طریق سیستم مشاوره تلفنی، پاسخگوی سوالات و شبهات در کلیه زمینه های تحصیلی و شغلی می باشند.

 

مطالب مرتبط:

کنکور ۱۴۰۴ |تغییرات، نحوه تاثیر معدل و برگزاری آزمون، نکات مهم و…

آرکا مشاوره

فرم انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۳| نکات مهم

آرکا مشاوره

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرگان سال تحصیلی ۱۴۰۲

آرکا مشاوره

دیدگاهی بنویسید